IT, intelektualna svojina i zaštita prava ličnosti

IT

NC Legal savetuje i zastupa klijente u sferi IT poslovanja, uzimajući u obzir sve oblasti prava u kojima je neophodno pružiti pravnu zaštitu IT firmama (internet pravo, pravo intelektualne svojine, pravo na privatnost, oblast radnog prava, privrednog prava, itd…).

Bavimo se pretežno aktuelnim pravnim pitanjima koja se tiču prava interneta, savetujući i zastupajući klijente u kompleksnim sporovima kao što je preuzimanje kontrole nad tuđim računarom, širenje računarskih virusa, virtuelni upadi u zaštićene mreže, ometanje i presretanje elektronskih komunikacija i drugi.

Posebnu pažnju poklanjamo zaštiti autorskih prava i intelektualne svojine u sajber prostoru, imajući u vidu da do povrede ovih prava usled nedovoljne informisanosti o zaštiti, pravima i obavezama korisnika interneta dolazi svakodnevno. Postavlja se pitanje kada korisnici interneta smeju da kopiraju nečije delo i da li smeju da ga dele sa drugim, šta znači termin „fer upotreba autorskog dela“ i ko snosi odgovornost za kršenje autorskih prava u sajber svetu.

Aktuelna je i tema zaštite elektronskih podataka i pravo privatnosti u ovom domenu, te su sledeće nedoumice često predmet pravnog ispitivanja:

• Da li postoje i koja su ograničenja raspolaganja određenim vrstama podataka?
• Kada postoji obaveza prosleđivanja prikupljenih informacija državnim organima?
• Šta podrazumeva pravilnu primenu propisa o zaštiti podataka o ličnosti radi zakonitog prikupljanja i obrade?
• Koje mere obezbeđenja bezbednosti podataka na internetu se moraju primenjivati?

Česta pitanja tiču se i primene pravnih propisa kada su u pitanju kriptovalute. NC Legal svojim klijentima pruža pravnu podršku u vezi sa ICO, savetuje prilikom ulaska na srpsko tržište i bavi se drugim bitnim aspektima poslovanja kriptovalutama.

U slučaju nastanka konflikta u sajber prostoru NC Legal zastupa svoje klijente kako pred sudovima, tako i pred arbitražom, ali prvenstveno radi pronalaženja najboljeg rešenja savetuje svoje klijente prilikom postupka nagodbe ili medijacije.

Pravo intelektualne svojine

NC Legal savetuje svoje klijente u oblasti zaštite žiga, počevši od istraživanja da li je konkretni znak podoban za zaštitu klijentovog proizvoda ili usluge, da li je znak kojim klijent namerava da predstavlja svoje proizvode ili usluge uošte dopušten i da li je moguće zaštiti reč, slogan ili grafizam, sve do toga da li je već neko zaštitio žigom željeni znak, kada i kako je najkorisnije žigom zaštiti željeni znak i koliko iznose troškovi zaštite.

Korišćenje određenog znaka za obeležavanje svojih proizvoda ili usluga kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu, bez prethodnog postupka provere o tome da li je drugo lice već zaštitilo tim znakom svoje proizvode ili usluge, dovodi do rizika povrede prava drugog lica. Iz tog razloga pre podnošenja prijave za zaštitu željenog znaka potrebno je proveriti da li je taj konkretni ili njemu sličan znak već zaštitćen žigom od strane nekog drugog lica, odnosno da li znak kojim klijent namerava da obeležava proizvod ili usluge uošte može da bude predmet zaštite pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije je nadležno telo za zaštitu žigova na nacionalnom nivou. Sa druge strane na međunarodnom nivou NC Legal svoje klijente takođe zastupa pred WIPO (World Intellectual Property Organization) radi ostvarivanja međunarodne zaštite žiga.

Osim u pogledu registracije žiga NC Legal vrši dalju kontrolu zaštite žiga svojih klijenata, koja podrazumeva praćenje vremena na koje je žig registrovan i blagovremeno produženje zaštite.

NC Legal zastupa svoje klijente kako u sudskim postupcima pokrenutim povodom povrede prava intelektualne svojine, tako i u vansudskim postupcima iz ove oblasti (medijacija i arbitraža).

Zaštita podataka o ličnosti

Prateći evropske standarde u zaštiti podataka o ličnosti NC Legal se bavi ovom temom kako na nacionalnom nivou tako i na nivou Evropske Unije.

Od nedavno zaštita podataka o ličnosti postala je bitna tema svake korporacije u Republici Srbiji, budući da su prvi propisi koji regulišu ovu oblast stupili na snagu, a da su za nepoštovanje odredaba ovog zakona zaprećene visoke novčane kazne.

Šta sve spada u podatke o ličnosti, kako voditi evidenciju i da li je pribavljanje pristanka lica čiji se podaci obrađuju najbolje rešenje, pitanja su kojima se NC Legal bavi na istraživačkom i praktičnom nivou, a klijentima stoji na raspolaganju za:

• Ispitivanje činjeničnog stanja i savetovanje u vezi sa prikupljanjem, čuvanjem i obradom podataka;
• Izradu internih akata koji obezbeđuju zakonito poslovanje;
• Sastav izjava o obradi podataka i pristanka na obradu podataka;
• Zastupanje pred nadležnim poverenikom, sudovima i drugim državnim organima;
• Druge vrste pravne pomoći u ovoj oblasti.