Ugovori i naknada štete

Advokatska kancelarija NC Legal pruža širok spektar pravnih usluga u oblasti ugovornog prava.

Prilikom sačinjavanja ugovora naš tim ima u vidu interes svojih klijenata i njihovu pravnu zaštitu. NC Legal pruža podršku klijentima tokom svake faze zaključenja ugovora, uzimajući u obzir interes i ugovornu nameru svojih klijenata, od sastavljanja samog ugovora, postupka overe ugovora pred javnim beležnikom, izvršenja obaveza ugovornih strana, pa tako i u toku zastupanja u eventualnim sudskim postupcima u slučaju osporavanja zaključenog ugovora.

Materija obligacionih odnosa veoma je široka i podrazumeva izuzetno veliki broj ugovora, a naša advokatska kancelarija bavi se sastavljanjem svih ugovora koji su u skladu sa javnim poretkom Republike Srbije.

Ugovori koji se najčešće pojavljuju u pravnom prometu Republike Srbije su:

• Ugovor o kupoprodaji;
• Ugovor o zakupu;
• Ugovor o zajmu;
• Ugovor o posluzi;
• Ugovor o delu;
• Ugovor o poklonu;
• Ugovor o doživotnom izdržavanju;
• Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Šteta može nastati kao posledica ugovornog ili vanugovornog odnosa. Naš tim advokata pruža pravnu podršku u svim situacijama koje mogu nastati iz takvih odnosa, a kakvih je neiscrpan broj.

Najčešća potreba za advokatskim uslugama u ovoj oblasti je kod:

• podnošenja tužbi za naknadu svih vrsta materijalne štete;
• podnošenja tužbi za naknadu svih vrsta nematerijalne štete (pretrpljeni fizički bol, pretrpljeni strah, duševni bolovi, umanjenje opšte životne aktivnosti, naruženost, povrede prava ličnosti i dr…);
• sastavljanja odštetnih zahteva i zastupanje oštećenih u postupku pred osiguravajućim društvom;
• zastupanja u sudskim postupcima radi naknade štete zbog netačno objavljene informacije/ fotografije u sredstvima javnog informisanja.