Sudski postupcii izvršenja

Sudski postupci
NC Legal advokatska kancelarija zastupa klijente pred svim sudovima Republike Srbije u svim sudskim postupcima. Neiscrpan je broj situacija iz kojih može nastati osnov za podnošenje tužbe pred sudom I u kojima klijentima treba podrška advokata. NC Legal pruža podršku klijentima na taj način što prepoznaje njihove potrebe i prava u svakom pravnom odnosu i iste štiti u sudskim postupcima, bilo tako što klijente zastupa kao tužioce ili kao tužene. Naš cilj je efikasno rešavanje sporova, na osnovu praktičnih rešenja koja nudimo. NC Legal se bavi kako rešavanjem domaćih sporova tako i sporova sa međunarodnim elmentom. Pored zastupanja u sudskim postupcima, zastupamo klijente i u arbitražnim postupcima, kao i u postupcima mirnog rešavanja sporova (pregovori i medijacija).

NC Legal advokatska kancelarija zastupa klijente u:

• Privrednim sporovima;
• Sporovima za naknadu štete;
• Sporovima u vezi sa nekretninama;
• Sporovima iz radnih odnosa;
• Sporovima povodom intelektualne svojine;
• Sporovima u vezi sa informacionim tehnologijama;
• Sporovima u vezi sa potrošačkim pravom;
• Sporovima za priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka u Srbiji;
• Sporovima u vezi sa pravom osiguranja;
• Sporovima u vezi sa poreskim pitanjima;
• Sporovima zbog povrede prava konkurencije;
• Postupcima u vezi sa stečajem;
• Ostalim postupcima (porodično prvao, nasledno pravo itd…)

Izvršenje
Po sprovedenom parničnom postupku dobrovoljno izvršenje često izostane, te se javlja potreba za pokretanjem prinudnog izvršnog postupka radi namirenja i ostvarivanja zagarantovanih prava. NC Legal zastupa svoje klijente u izvršnim postupcima u svojstvu izvršnih dužnika i izvršnih poverilaca, kao i u svojstvu trećih lica kada je radi zaštite prava klijenta moguće zahtevati da se određena stvar izuzme iz postupka izvršenja.

Postupci izvršenja sprovode se na osnovu izvršne ili verodostojne isprave. Savetujemo i zastupamo i strana pravna lica u postupcima namirenja dugovanja u Republici Srbiji na osnovu izdatih i dospelih, a neplaćenih faktura. Nakon pokretanja izvršnog postupka izvršni dužnik može izjaviti žalbu ili prigovor na rešenje o izvršenju, nakon čega postupak po pravilu bude upućen na parnicu, u kom slučaju zastupamo klijente pred nadležnim sudom.