Upravno pravo iotpust iz državljavljanstva

Upravno pravo

NC Legal savetuje i zastupa svoje klijente u upravnim postupcima pred svim državnim organima i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom Republike Srbije.

Upravnim postupcima su skoro svakodnevno izloženi kako građani tako i firme u svom poslovanju. Ovi postupci mogu biti jednostavniji (promena prezimena u matičnim knjigama i pribavljanje novih javnih isprava nakon sklapanja braka), složeniji (upis uvidenciju državljana i otpust iz državljanstva), ili složeni (javne nabavke).

U cilju ostvarivanja i zaštite prava i interesa klijenata NC Legal pruža podršku svojim klijentima kroz sve faze postupka pred organima uprave, a u slučaju pokretanja upravnog spora i tokom postupka pred Upravnim sudom.

Otpust iz državljanstva

Otpust ili ispis iz državljanstva državljanin Republike Srbije može zahtevati ukoliko:

• je navršio 18 godina života;
• nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
• je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji;
• je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
• se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osuđen na kaznu zatvora - da je tu kaznu izdržao;
• ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

NC Legal sprovodi pred nadležnim organima MUP-a postupak otpusta iz srpskog državljanstva i pribavlja svu neophodnu dokumentaciju za podnošenje u ovom postupku.