1. Politika privatnosti

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korišćenja naše web-stranice www.nclegal.rs za nas je od naročite važnosti. Iz tog razloga u nastavku ovog teksta ćemo Vas detaljno obavestiti o prikupljanju anonimnih i ličnih podataka. NC Legal se strogo pridržava svih propisa o zaštiti ličnih podataka i zadržava pravo obrade ličnih i anonimnih podataka u granicama u kojima je to zakonom dozvoljeno.

Zaštita podataka

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

• Podaci koje vi ostavljate
Lični podaci se snimaju samo ukoliko nam ih sami saopšite i date odobrenje za njihovu obradu, npr. u okviru registracije, prilikom upita ili prijave na newsletter.

• Podaci koje mi prikupljamo
Kada posetite naš web sajt određeni podaci će biti prikupljeni putem "Kolačića" automatski (više u delu o kolačićima). Saradnicima nije dozvoljna upotreba podataka za svoje ili marketinške svrhe kao ni deljenje sa trećim licima. Dodatno, NC Legal ne prosleđuje nikakve informacije trećim licima poput provajdera mail listi ili kompanijama za direktni mailing.

• Obrada podataka koja ne zahteva eksplicitan pristanak
Kontakt formular: Prilikom slanja opšteg upita putem formulara, Vaši lični podaci: ime, adresa, kontakt i poruka) će biti obrađeni. Svrha: Adekvatan odgovor na Vaš upit

• Obrada podataka koje zahtevaju eksplicitan pristanak
NC Legal obrađuje pomenute lične podatke zbog sledećeg:
Registracija za newsletter Lični podaci potrebni za registraciju (ime, email adresa…) će biti isključivo upotrebljeni za slanje newsletter-a. Da bismo slali newsletter na Vašu email adresu potrebno je da kao vlasnik potvrdite. U svakom momentu možete da se odjavite sa newsletter liste klikom na "odjavi se" ili slanjem poruke.

Pristupni protokol

Vezano za Vaš pristup sadržaju na adresi www.nclegal.rs i prilikom svakog otvaranja stranice odn. datoteke, podaci o pristupu tokom povezivanja memorišu se. Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovde se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o Vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

Provera i obrada ličnih podataka

Lični podaci memorišu se samo ukoliko nam ih sami stavite na raspolaganje - npr. u okviru registracije kod upita ili prijave na newsletter - ili nam date odobrenje za njihovu obradu.

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Radi se isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o Vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posetioca vebsajta i na taj način omogućavaju prepoznavanje posetioca na bazi anonimnosti.

Povezivanje sa pomoćnim programima društvenih mreža

Na našoj internet stranici koristi se pomoćni program mreže Linkedin. Poseta našoj internet stranici međutim, ne predstavlja povezivanje sa ovom kompanijom. Do povezivanja će doći tek nakon Vašeg izričitog pristanka o kome ćete biti upitani klikom na odgovarajuće dugme.

2. Kolačići

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korišćenja naše veb-stranice nam je izuzetno važna. Iz tog razloga Vas detaljno informišemo o uzimanju ličnih podataka i podataka koji nisu lični.

Pravo korišćenja ličnih i anonimnih podataka, uz zadržavanje niže opisanih prava lica, na koje se odnosi, u zakonskom obimu ima NC Legal advokatska kancelarija.

Na ovoj veb-stranici se koristi softver za analizu korišćenja. Evaluacijom ovih podataka se mogu dobiti važna saznanja o potrebama korisnika, a koja doprinose poboljšanju kvaliteta sajta.

Kad posetite bilo koju veb lokaciju, ona može sačuvati podatke u vaš pregledač ili ih iz njega preuzeti, što se uglavnom obavlja putem kolačića. Ti podaci mogu biti o vama, vašim željenim postavkama, vašem uređaju ili mogu omogućiti da veb lokacija radi na očekivani način. Tim podacima vas obično nije moguće direktno identifikovati, ali oni nam omogućavaju da vam pružimo iskustvo korišćenja veb lokacije koje je prilagođeno vama. Neke vrste kolačića možete isključiti. Pritisnite naslove različitih kategorija ako želite da saznate više i promenite podrazumevane postavke. Međutim, blokiranje određenih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo korišćenja veb lokacije i usluge koje možemo ponuditi.

Vaš pretraživač se može podesiti tako, da se kolačići prave ili generalno odbijaju samo uz Vaš pristanak. Međutim, napominjemo da su bez kolačića delovi stranice ograničeni ili se čak ni ne mogu koristiti.

Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka

Pravo na opoziv pristanka - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.

Pravo na pristup - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađauju, pristup tim podacima, kao i informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o pravu da se podnese pritužba Povereniku, i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.

Pravo na brisanje - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca, koji je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše prikupljene podatke u roku koji je napred naveden i u slučajevima kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.

Obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade - rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, ukoliko je obrada nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, ukoliko rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko je lice na koje se podaci odnose podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

Pravo na prenosivost podataka - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na prigovor - Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

Pravo na pritužbu Povereniku - Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul.Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, telefon +381113408900, e-mail: office@poverenik.rs ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako bismo ispunili gore navedene zahteve, biće nam dozvoljeno da zatražimo dodatne informacije koje su neophodne da potvrdimo Vaš identitet. Nakon Vaše identifikacije, odgovorićemo na Vaš zahtev prosleđen u smislu ostvarivanja gore navedenih prava, u roku od najviše mesec dana od dana prijema zahteva.

Za ostvarivanje navedenih prava možete podneti prijavu putem imejla na adresu: office@nclegal.rs ili putem pošte na sledeću adresu: TC Banjica, Paunova 24, lokal 144, 11000 Beograd.

I na kraju, sa pitanjima u vezi sa informacijama sadržanim u ovoj Politici, možete se obratiti licu za zaštitu podataka u okviru NC Legal advokatske kancelarije, na imejl adresu: office@nclegal.rs