Nepokretnosti

NC Legal advokatska kancelarija zastupa klijente u situacijama planiranja izgradnje novih objakata, preko nadzora nad legalnim sporvođenjem građevinskih radova na objekatima, pa do sticanja novih nepokretnosti i njihovog korišćenja, legalizacije ili davanja u zakup.

Istovremeno sa razvojem građevinskih projekata, NC Legal obavlja pravni deo posla koji se tiče izgradnje novih nepokretnosti naših klijenta.
Bilo da je u pitanju provera vlasničnog statusa zemljišta pre odlučivanja za kupovinu ili istraživanje rizika prometa nepokretnosti, pa sve do pripreme pojedinačnih ugovora sa izvršiocima kako bi se projekat sproveo uspešno i u roku, NC Legal je u svakoj fazi posla podrška klijentu.

Neki od slučajeva u kojima pružamo pravne usluge u vezi sa nepokretnostima:

• Razvoj građevinskih projekata;
• Due diligence u oblasti nepokretnosti (pravna analiza);
• Sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti;
• Savetovanje i zastupanje u pogledu statusa i promene statusa zemljišta;
• Analiza i odabir modela građevinskih ugovora;
• Pravo zakupa;
• Zastupanje u imovinskopravnim sporovima;
• Zastupanje pred nadležnim organima radi pribavljanja neophodnih dozvola za gradnju;
• Zastupanje pred nadležnim organima radi pribavljanja dozvola u skladu sa zaštitom životne sredine.

NC Legal poseban fokus stavlja na pravo zakupa nepokretnosti i zastupa interese svojih klijenata kako u pogledu zakupa prostora za stanovanje tako i u pogledu zakupa poslovnih prostora.

U ovim slučajevima angažuju nas i radi:

• Pregovaranja, sastavljanja i pregleda ugovora o zakupu prostora;
• Zastupanja u sporovima koji nastanu iz ugovora o zakupu;
• Savetovanja i zastupanja prilikom izmene ili raskida ugovora o zakupu.