USLUGE

NC Legal advokatska kancelarija pruža širok spektar korporativnih usluga na zahtev domaćih i stranih privrednih društava, ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih subjekata. S obzirom na to da postoji uska veza između prava i privrede u uslovima globalizacije i primene savremenih tehnologija, saveti koje pružamo predstavljaju inovativnu sinergiju svih naznačenih činilaca. Uvek spremno odgovaramo na zahteve klijenata uz razumevanje konkretnih poslovnih potreba i zahteva tržišta.

Oblasti:

Privredno pravo

U privrednim i drugim sudskim postupcima, advokatska kancelarija NC Legal zastupa svoje klijente pred svim sudovima u zemlji.

Sudski postupci/ Izvršenje

NC Legal pruža podršku klijentima na taj način što prepoznaje njihove potrebe i prava u svakom pravnom odnosu i iste štiti u sudskim postupcima.

Ugovori/Naknada štete

Naša advokatska kancelarija bavi se sastavljanjem svih ugovora koji su u skladu sa javnim poretkom Republike Srbije.

Porodično/Nasledno pravo

NC Legal advokatska kancelarija pruža pravne usluge u oblasti porodičnog prava, uzimajući u obzir osetljivu i kompleksnu prirodu porodičnih odnosa

Medijacija/Arbitraža

Ovaj postupak je efikasan i brz, privatnost učesnika je zagarantovana, a njihovi interesi zaštićeni.

Nepokretnosti

Poseban fokus se stavlja na pravo zakupa nepokretnosti, stambenih i poslovnih.

Radno pravo

NC Legal pažljivo pristupa slučajevima radnog prava, uzimajući u obzir situaciju i detaljno analizirajući celokupnu dokumentaciju i praksu

Krivično/Prekršajno pravo

NC Legal zastupa klijente u krivičnim postupcima, postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode u svim prekršajnim postupcima i postupcima privrednih prestupa.

Upravno pravo/ Otpust iz državljanstva

NC Legal savetuje i zastupa svoje klijente u upravnim postupcima pred svim državnim organima i u upravnim sporovima pred Upravnim sudom Republike Srbije.

IT/Intelektualna svojina/Zaštita prava ličnosti

NC Legal savetuje i zastupa klijente u sferi IT poslovanja, uzimajući u obzir sve oblasti prava u kojima je neophodno pružiti pravnu zaštitu IT firmama.

Moderna kancelarija, a stara škola. Ekspeditivni i efikasni, bez odlaganja, pomeranja i nesporazuma.

Irena Stamenovska

My first impression of Natasa was really nice, but her professional skills left me speechless. Although young, she is an extremely versatile lawyer, capable of getting done pretty much anything.

Eric Benoit

Sektori

Automobilska industrija

Automobilska industrija je najatraktivnija delatnost svake ekonomije. NC Legal advokatska kancelarija pruža savetodavne usluge u regulatornim i korporativnim pitanjima, aktivno prati trendove u ovom segmentu industrije, kao i razvoj i promene relevantne regulative.

Prehrambena industrija

Prehrambena industrija se kontinuirano suočava sa različitim potrebama i zahtevima potrošača, kao što su organska hrana i neobični ukusi. Potrebe i zahtevi potrošača direktno utiču na strategije proizvođača. NC Legal advokatska kancelarija savetuje klijente iz ove oblasti pomažući im u svakoj fazi proizvodnog i poslovnog ciklusa, kao i u oblasti investicija i državnih podsticaja.

Farmacija

Farmaceutska industrija je jedna od ključnih industrijskih grana u zemljama čitavog sveta. NC Legal advokatska kancelarija pruža usluge klijentima u oblastima koje su ključne za farmaceutske kompanije.

Maloprodaja i veleprodaja

NC Legal advokatska kancelarija pruža širok spektar usluga u ovoj privrednoj delatnosti, počev od pravljenja nacrta komercijalnih ugovora, preko savetovanja klijenata koje je usmereno ka usklađivanju poslovanja sa propisima koji uređuju oblast zaštite konkurencije, zaštite podataka, sve do registracije poslovanja i izmene poslovnih podataka u Agenciji za privredne registre RS.

Nekretnine

Poslovanje nekretninama i same nekretnine profitabilan su sektor širom sveta. NC Legal advokatska kancelarija pruža savetodavne usluge fizičkim i pravnim licima u oblasti investicija i razvoja, počev od prikupljanja sredstava i zajedničkih ulaganja, preko sticanja nepokretnosti i raspolaganja istima, do pitanja vlasništva, finansiranja i rešavanja sporova.

Informacione tehnologije

Industrija koja prolazi kroz neke od najvećih promena na globalnom tržištu je industrija informaionih tehnologija. U Srbiji, tehnologija beleži ogroman rast tokom poslednjih nekoliko godina, a domaći i strani poslodavci su u potrazi za talentovanim obrazovanim ljudima. NC Legal advokatska kancelarija pruža pravne usluge u ovoj oblasti, od zastupanja u transakcijama i postupcima restrukturiranja, preko pitanja iz kompanijskog prava i intelektualne svojine, do rešavanje sporova.

Banke i investicioni fondovi

NC Legal advokatska kancelarija zastupa banke i investicione fondove i savetuje ih u cilju ostvarivanja najboljih poslovnih rezultata. Takođe, klijente zastupamo u svim oblastima prava relevantnim za bankarsko poslovanje i poslovanje investicionih fondova.

Ostale industrije

NC Legal advokatska kancelarija zastupa klijente i u ostalim industrijama, kako onim razvijenim tako i industrijama u razvoju, savetuje klijente u svim relevantnim oblastima poslovanja i pruža kompletnu pravnu uslugu usmerenu ka ostvarivanju najboljih poslovnih rezultata.