Ko može biti lice za zaštitu podataka o ličnosti

0
380

Iako se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje već preko osam meseci, ostale su i dalje brojne nedoumice sa kojima se susreću kompanije u Srbiji kada je u pitanju usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog Zakona.

Kompanijama čije poslovanje je usko vezno za saradnju sa fizičkim licima iz inostranstva, situacija se čini još konfuznijom. Iz tog razloga smo se u ovom tekstu bavili analizom pojma LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI (Data Protection Officer), koji pojam je ključni pojam Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je lice koje određuje rukovalac ili obrađivač i koje ima najvažniju ulogu kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti i usklađivanje rada kompanije koja vrši obradu podataka svojih klijenata, kupaca, zaposlenih, korisnika usluga kompanije kao i svih drugih fizičkih lica sa ovim Zakonom i drugim relevantnim podzakonskim propisima.

Kompanije u Srbiji, čije se osnovne aktivnosti sastoje u obradi podataka, koji po svojoj prirodi, obimu, odnosno svrsi, zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koja se ti podaci odnose, u obavezi su da imenuju lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Takođe, ako se osnovne aktivnosti kompanije u velikom obimu sastoje u obradi posebnih vrsta podataka o ličnosti ili podataka u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, potrebno je da se angažuje lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti ima obavezu da:

1) informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

2) prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;

3) daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni u skladu Zakonom;

4) sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja Poverenika.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti može biti svako lice koje poseduje bitne stručne kvalifikacije, a naročito stručno znanje kao i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti, a koje je sposobno da izvršava obaveze koje Zakon predviđa.

Advokatska kancelarija NC Legal je uključena u poslovanje svojih klijenata i u svojstvu lica određenog za zaštitu podataka o ličnosti konstantno se stara o zakonitom postupanju kompanija prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Svi podaci do kojih dođemo trajno ostaju u strogoj tajnosti.

Za sva pitanja u vezi sa obavezom i mogućnostima imenovanja lica za zaštitu podataka o ličnosti, NC Legal će u najkraćem roku odgovoriti na sva Vaša pitanja upućena na: office@nclegal.rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here